Förorenade områden - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du Förorenade områden.

Se  Styrande dokument - Essunga kommun

I den här e-tjänsten kan du 

  • anmäla upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad.
  • göra en anmälan om efterbehandling av förorenat område.

Anmäla upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad

Om du som fastighetsägare upptäcker en förorening i mark, vatten eller i en byggnad måste du genast informera miljöförvaltningen om detta.  Skyldigheten att informera gäller även den som använder fastigheten enligt 10 kap § 11 miljöbalken. 

Anmäla efterbehandling av förorenat område (enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Innan du påbörjar åtgärder i ett förorenat område ska du skicka in en anmälan miljöenheten . Anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetena startar, vanligen minst 6 veckor innan start. Dock är det viktigt att känna till att en utredning kan ta längre tid än 6 veckor. Tänk  på att det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att först göra en anmälan.

Inför anmälan behöver oftast en miljöteknisk markundersökning göras. Innan undersökningen startar ska ett förslag till provtagningsprogram presenteras för miljöskyddsenheten. Anlita en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet för utredningar och/eller undersökningar som skall göras.

Anmäla upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad

Om du som fastighetsägare upptäcker en förorening i mark, vatten eller i en byggnad måste du genast informera miljöenheten om detta.  Skyldigheten att informera gäller även den som använder fastigheten enligt 10 kap § 11 miljöbalken. 

Avgifter

Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan enligt taxa fastställd enligt kommunfullmäktige. 
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa