Servis-anmälan VA

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kräver vanligtvis bygglov eller bygganmälan.

Installationer ska utföras enligt bestämmelser i Boverkets Byggregler, BBR. Råd och upplysningar lämnas av planavdelningen och bygglovsavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. 

En förutsättning för att få ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen är att fastigheten ingår i verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet fastställs av kommunfullmäktige och indelas i område för vatten, spillvatten och dagvatten alternativt för något av nyttigheterna vatten, spillvatten resp dagvatten. Efter beviljad ansökan ska inkoppling utföras, förbindelsepunkten besiktigas, anläggningsavgiften betalas och uppsättning av vattenmätare samt återströmningsskydd ske innan vatten får börja användas.

Anläggningsavgift och brukningsavgift för dagvatten kan komma att tas ut även om förbindelsepunkt inte har upprättats. Det förutsätter av det finns behov av bortledning och kommunen har ordnat avledning samt informerat om detta.
 

Regler för anslutning

Vid ny- och ombyggnad ska fastigheten om möjligt läggas på sådan nivå att det blir betryggande självfall mot ledningar i gata. Spillvatten ska ha egen servis. I områden med utbyggt dagvattenledningar ska dagvatten ha en egen servis eller anvisad punkt. En annan möjlighet är LOD, lokal omhändertagande av dagvatten.

En särskild checklista (se nedan) för VA-anslutning ska fastställas vid byggsamråd. Anslutning kräver bygglov eller bygganmälan.

I radhus, kedjehus eller motsvarande fastigheter ska respektive lägenhet/bostad förses med servis- eller avstängningsventil som kan stängas utanför lägenheten/bostaden.
 

Dricksvattenledning

Dricksvattenledning för en villa har normalt dimension 32 mm, och ska anläggas frostfritt, cirka 1,5 meter.
 

Spillvattenledning

Normalt används ledningsdimensionen 110/160mm. Spillvatteninstallation med självfall får inte anslutas under den angivna uppdämningsnivån för spillvatten. Nivån anges normalt på nybyggnadskartan. Vid anslutning under denna nivå måste spillvatteninstallationen anslutas via särskild pump.
 

Dagvattenledning

Dagvattensservis ska anslutas till dagvattenledning om sådan finns, får inte anslutas till spillvattenledning. Normalt används ledningsdimensionen 110/160 mm. Lokalt omhändertagande av dagvatten LOD kan tillämpas. LOD beskrivs längre fram i texten.
 

Dräneringsledning

Dränering ska anslutas till dagvattenledning eller LOD. Ansluts dränering till dagvatteninstallation på en nivå som ligger under den uppdämningsnivå som VA-verket har angivit, ska husets grundkonstruktion utföras med hänsyn till detta. Nivån anges normalt på nybyggnadskartan. Alternativt kan dräneringsvatten pumpas till dagvattenledningen.
 

Tips!

När du dränerar om huset, passa på att byta ut dina VA-ledningar.

Anmäl gärna besiktning av omlagda ledningar till VA-kontoret i god tid innan återfyllning av schakt.
 

Checklista

  • VA-ansökan lämnas in.
  • VA-ansökan behandlas. Besked om anläggningsavgift lämnas till sökande.
  • Förbindelsepunkt upprättas och meddelas.
  • Anläggningsavgiften erläggs.
  • Inkoppling utförs av byggherren.
  • Besiktning av förbindelsepunkt utförs och godkänns av VA-kontorets personal.
  • Återströmningsskydd installeras i samband med uttag av byggvatten.
  • När vattenmätarplatsen är klar och mätarkonsoler finns. Kontakta VA-kontoret för besiktning och uppsättning av vattenmätare.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att VA-ledningar inom tomten ritas på karta, och inlämnas ihop med övriga bygglovshandlingar.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa